header
Statut i Regulamin

Zarząd UTWiON informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 14.01.2015r traci moc Regulamin dotychczas obowiązujący. Uchwałą Nr2 z dnia 14.01.2015r. Zarządu zatwierdzony został nowy Regulamin UTWiON, którego treść zostaje zamieszczona poniżej.

ZOBACZ REGULAMIN

 
Drukuj

STATUT UNIWERSYTETU III WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ELBLĄGU

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1 
Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu, zwany dalej UTWiON, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2 
Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień.
Siedzibą władz jest miasto Elbląg.

§ 3 
UTWiON opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym dyrektora Biura.
Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura określonego w § 36 ust. 1.
Dyrektor i pracownicy Biura mogą być członkami UTWiON.

§ 4 
UTWiON może używać odznak, pieczęci, symboli i emblematu. UTWiON ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich.

§ 5
Nazwa "Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu" jest prawnie zastrzeżona.

§ 6
Działalność UTWiON prowadzona jest przy ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami miasta Elbląga.
Patronat naukowy nad pracą dydaktyczną pełni Rada Programowa będąca organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów UTWiON.

§ 7
UTWiON może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe stowarzyszenia.
O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust. 1. decyduje Zarząd.

§ 8
UTWiON jest zawiązywane na czas nieokreślony.

Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 9
Celem UTWiON jest:
stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych,
aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu,
upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych,
podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśnienia więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz młodym pokoleniem.

§ 10
UTWiON realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, warsztatów, koncertów i innych zajęć,
prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
przekazywanie przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży i innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,
współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodowa federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu i sektorem gospodarczym, a także z osobami o uznanym autorytecie,
prowadzenie działalności wydawniczej,
prowadzenie działalności badawczej,
ochrona i promocja zdrowia,
integracja społeczności lokalnej,
inne zadania realizujące cele statutowe

§ 11
UTWiON współpracuje:
z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku - ich międzynarodową federacją,
z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów UTWiON.

§ 12
UTWiON może prowadzić akcję informacyjną i propagandową o zakresie swej działalności m. in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce związanej z celami i działalnością UTWiON.

§ 13
UTWiON może - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - prowadzić działalność gospodarczą, a także poprzez swoje jednostki organizacyjne. Dochód z działalności gospodarczej UTWiON, w tym prowadzonej w ramach jego jednostek organizacyjnych, służy wyłącznie do realizacji celów statutowych UTWiON i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14 
Członkowie UTWiON dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.


§ 15

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel R.P., który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTWiON, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTWiON oraz będzie opłacał składkę roczną.
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 16
Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:
osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTWiON określonych w § 9.
osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTWiON.

§ 17
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTWiON.
Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 18
Członek zwyczajny ma prawo do:
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTWiON,
uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze UTWiON,
korzystania z pomocy i urządzeń UTWiON zgodnie z regulaminem,
zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTWiON.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTWiON,
przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTWiON,
c)
regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 19
Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 18, ust. 1 pkt. b-d.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach UTWiON.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz UTWiON.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 20
Członkowstwo w UTWiON ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia z UTWiON zgłoszonego na piśmie,
skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,
wykluczenia ze UTWiON na skutek uchwały Zarządu, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę UTWiON,
pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka należy podać przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazać tryb i zasady odwołania się.

Rozdział IV Władze UTWiON

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisarz Rewizyjny (organ kontroli wewnętrznej),
Kadencja władz UTWiON trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 22
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTWiON.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje wybrany przez Zebranie Przewodniczący.

§ 23
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku.
O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy na podstawie podjętej uchwały,
na żądanie Komisarza Rewizyjnego
na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.
Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisarza Rewizyjnego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalanie kierunków działalności UTWiON
uchwalanie planów rocznych działalności oraz budżetu,
uchwalanie zmian statutu,
wybór Zarządu, Komisarza Rewizyjnego,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTWiON, z wyjątkiem regulaminów uchwalanych przez Zarząd,
zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisarza Rewizyjnego,
ustalanie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTWiON i przeznaczeniu jego majątku,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

§ 26
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

§ 27
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 liczby członków za wyjątkiem uchwał określonych w § 38 ust. 1
Walne Zebranie Członków w drugim terminie może odbywać się bez względu na ilość obecnych.
Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyboru władz UTWiON lub w sytuacji, gdy uchwalony zostanie tajny sposób głosowania.
Wniosek o uchwalenie tajnego głosowania może zgłosić każdy członek UTWiON.

Zarząd

§ 28
Zarząd składa się maksymalnie z 7 osób, jednak nie mniej niż z 5-ciu.
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
Na miejsce ustępujących członków Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały w wyborach kolejno największa liczbę głosów.

§ 29
Do zakresu działania Zarządu należy:
kierowanie całokształtem działalności UTWiON zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
opracowanie planów działalności i budżetu UTWiON oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz nadzorowania ich działalności,
powoływanie i odwoływanie Biura UTWiON i jego dyrektora oraz ustalanie zakresu jego obowiązków,
reprezentowanie UTWiON na zewnątrz - reprezentacja jednoosobowa,
podejmowanie decyzji o przystępowaniu UTWiON do związków, federacji i innych struktur.

§ 30
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu.
W pracach Zarządu może uczestniczyć dyrektor Biura.

Komisarz Rewizyjny

§ 31
Do zakresu działania Komisarza Rewizyjnego, należy:
kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTWiON,
przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
kontrola opłacania składek członkowskich,
składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 32
Kontrola całokształtu działalności UTWiON odbywa się raz w roku.

Rozdział V Majątek UTWiON

§ 33

Majątek UTWiON stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Majątek powstaje z:
wpisowego i składek członkowskich,
dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
dotacji,
zapisów, darowizn i spadków oraz ofiarności publicznej.

§ 34
Oświadczenia woli w zakresie zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw w imieniu UTWiON składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
Zarząd może (w ramach czynności zwykłego zarządu) upoważnić dyrektora Biura do składania oświadczeń woli.

§ 35
UTWiON prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36
Dla sprawnego funkcjonowania UTWiON następuje powołanie Biura, którym kieruje dyrektor.
Zasady działania biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie UTWiON.

§ 37
Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu UTWiON przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
Uchwalenie lub zmiana statutu oraz rozwiązanie UTWiON mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 22 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu UTWiON Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Rozdział VII Przepisy przejściowe

§ 38
Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz UTWiON znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz UTWiON, z tym, że głosowanie jest jawne. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli UTWiON.

Elbląg, 14 września 2006 r

 


Imieniny ma dziś

Dziś złóż życzenia dla : Brygidy, Apolinarego, Bogny
Jutro złóż życzenia dla : Kingi, Krystyny, Borysa

TWÓRCZOŚĆ SŁUCHACZY